การจัดการเรียนการสอน ONLINE ตามระดับชั้น


ระดับอนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3


  • จัดการเรียนการสอนแบบ ONLIE ผ่านช่องทาง LINE กลุ่ม คุณครูจัดทำคลิปการสอน และนักเรียนส่งผลงานเข้ากลุ่ม

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


  • จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom Google classroom และ Line กลุ่มแต่ละระดับชั้น

การใช้งานอื่นๆ