ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2514 ณ. เลขที่ 242 ซอยพัฒนาการ 20 (สวนหลวง) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนายสุริยน พาณยง ร่วมกับ นางเซาดะ นาคนาวา และนายประดิษฐ์ เกิดอยู่ โดยมีนายสุริยน พาณยง เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนายประดิษฐ์ เกิดอยู่ เป็นผู้จัดการ และมีนายนิวัฒน์ธชาศรีเป็นครูใหญ่ โรงเรียนสวนรัฐวิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3)

พ.ศ.2516 นายนิวัฒน์ธชาศรี ได้ลาออกจากครูใหญ่ พร้อมกับนายประดิษฐ์ เกิดอยู่ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการ

พ.ศ.2517 นายสุริยน พาณยง ได้ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการเพียงผู้เดียว โดยได้แต่งตั้งนายชุติชัย ศรีแพทย์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2520 นายชุติชัย ศรีแพทย์ ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่ทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง นายประเสริฐ อาจไชยชาญ เป็นครูใหญ่แทนในปีนี้เองทาง โรงเรียนได้ยุบชั้นเรียนเหลือชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ.2521 นายประเสริฐ อาจไชยชาญ ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่ทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง นายณรงค์ศักดิ์ สอาดบัว เป็นครูใหญ่แทน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2521 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2543 นายสุริยน พาณยง ผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการ ได้ถึงแก่กรรม ประกอบกับหมดสัญญาการเช่าที่ดินกับมูลนิธิมัสยิดนูรุ้ลอิสสามพอดี

พ.ศ.2544 นายประเสริฐ สะและมัด ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิมัสยิดนูรุ้ลอิสสามได้เข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการแทน ซึ่งทำให้โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาจากเดิมที่ เสื่อมโทรมมาก จนกระทั่งเป็นโรงเรียนที่สวยงามทันสมัย

รวมระยะเวลา 41 ปี มีครู 50 คน นักเรียน 700 คน อาคารเรียน เป็นตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง และตึก 4 ชั้น 1 หลัง มีห้องเรียน 25 ห้อง มีห้องสมุด 2 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้องศิลปะและกิจกรรม ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ห้องอิสลามศึกษา ห้องกิจกรรมอนุบาล ห้องมูลนิธิฯ ห้องผู้อำนวยการ ห้องพักครู 3 ห้อง มีลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเก็ตบอลและอาคาร ๕ ชั้น1 หลัง ประกอบไปด้วย ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องละหมาด (ชั้น5) ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องธุรการ ห้องประชุม ห้องพักครู เป็นต้น

พ.ศ.2554 นายไพจิตร สะและมัด เป็นอีหม่ามมัสยิดนูรุ้ลอิสสามได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับ ใบอนุญาต

พ.ศ. 2556 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ปัจจุบันโรงเรียนสวนรัฐวิทยาได้เปิดทำการสอน

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3

ประถมศึกษาปีที่ 1- 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6(ศาสนาควบคู่สามัญ)


ปรัชญาของโรงเรียน

“ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”

เรียนดี หมายถึง เราต้องการให้เด็กนักเรียนมีความรู้พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบกับความรู้เดิม ของตนเอง

กีฬาเด่น หมายถึง นอกจากการเรียนการสอนในเรื่องวิชาการแล้วสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน

เป็นเรื่องที่เราต้องการให้ความสำคัญ โดยเน้นการแข่งขันระดับท้องถิ่นและระดับสถาบัน

น้นคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนได้ส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนตลอดเวลาเพื่อพัฒนาจิตใจให้ดีงามจากปรัชญาดังกล่าว โรงเรียนเชื่อว่าจะทำให้นักเรียนของเราเป็นบุคลากรของชาติที่มีคุณค่าในสังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม นำกีฬา พัฒนาชีวิต


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยึดหมั่นศาสนา พัฒนาสังคม ระดมความคิด มีจิตรสาธารณะ

คำขวัญของโรงเรียน


“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ชีวิตและสังคมขึ้นทุกๆวัน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นรูปหนังสือเปิดอยู่โดยมีเทียนส่องสว่างอยู่ตรงกลางและมีปากกาพาดกลางหนังสือรอบๆ มีดอกกุหลาบ

ความหมาย

หนังสือ หมายถึง ให้นักเรียนทุกคน รักการอ่าน

เทียนส่องสว่าง หมายถึง ความสว่างของปัญญาซึ้งจะนำชีวิตให้รุ่งโรจน์

ปากกา หมายถึง ให้นักเรียนรักการเขียนบันทึกจดจำ

ดอกกุหลาบ หมายถึง ดอกไม้นี้มีกลิ่นหอมสวย และมีหนามแหลมคมนั้น หมายความว่า นักเรียนต้องสวยสง่างามดุจดอกกุหลาบ มีคุณธรรมคุณงามความดีขจรไปไกลดุจดอกกุหลาบ และมีปัญญาเป็นอาวุธสามารถนำชีวิตดุจหนามกุหลาบไปสู่ความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน


"ฟ้าขาว"

ฟ้า คือ ความสดใส ร่าเริง

ขาว ือ ความสะอาด บริสุทธิ์วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนสวนรัฐวิทยา จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาไทย สร้างสิ่งที่ดีงามและดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนภารกิจของโรงเรียน

  1. พัฒนาระบบการบริหาร และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม จัดหาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริม การรับรู้ข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

  4. จัดระบบการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโรงเรียน

  1. ให้นักเรียนทุกคนมีทักษะ กระบวนการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ และนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  2. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

  3. นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรม และจริยธรรม

  4. นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตสมบูรณ์

  5. นักเรียนมีความตระหนักและร่วมกันพัฒนาทำประโยชน์ต่อชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน


1. มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

2. ซื่อสัตย์ ประหยัด มีความเมตตา กรุณา เสียสละ

3. มีความคิดริเริ่ม และมีวิจารณญาณ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และการออกกำลังกาย รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย