โรงเรียนสวนรัฐวิทยาได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.